Prevádzkovateľ e-shopu BH - BUSINESS s.r.o. na stránkach www.phyts.sk IČO 47732369 sídlo Andovská 19/A, 940 53 Nové Zámky, Slovenská republika, spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov.

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je BH - BUSINESS s.r.o., IČO 47732369, DIČ SK2024081312 so sídlom Andovská 19A, 940 53 Nové Zámky (ďalej len „Správca“);

1.2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail:
Adresa: BH - BUSINESS s.r.o., Andovská 19A/8273, 940 53 Nové Zámky, Slovenská republika.
Email: info@phyts.sk
Telefón: +421 919 434 773

1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

2. Zdroje spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky v internetovom obchode www.phyts.sk.;

2.2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy; prípadne pre vytvorenie Zákazníckeho účtu;

2.3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb ak nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

3. Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

3.1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.spravnejkram.sk podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

3.2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3.3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

3.4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

3.5. Vytvorenie zákazníckeho účtu pre účely využitia Vernostného programu a zverejňovania recenzií produktov. V prípade, že zákazník neuvedie pri vytvorení Zákazníckeho účtu svoju prezývku/Nick, budú recenzie zverejňované pod jeho menom a priezviskom uvedeným v Zákazníckom účte.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov
Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

Upgates (systém e-shopu);
DPD (doručovacia služba); 
GoPay (platobný systém);
Google Analytics (analýza webových stránok).

5. Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;
2. Na opravu osobných údajov;
3. Na vymazanie osobných údajov;
4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
5. Na prenositeľnosť údajov;
6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@phyts.sk;
7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

6. Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítaču heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov..

7. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.phyts.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;
2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 15. 9. 2023.